JC Virus Viral Load

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

CBC-EDTA- ادرار -سرم-پلاسما

حجم نمونه مورد نیاز

٢ ویال WB

روش اندازه‌گیری

PCR

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

4 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 9 آذر 1402 - تعداد بازدید: 124 -
توسط - منتشر شده در: 9 آذر 1402 - تعداد بازدید: 124 -

ثبت دیدگاه