IHC

اسامی مشابه: IHC

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

بررسی لامهای رنگ شده ایمونو هیستو شیمی از نظر تشخیص دقیق نوع تومور و منشا آن.

تفسیر

نوع نمونه

بیوپسی/بلوک

حجم نمونه مورد نیاز

بیوپسی:حداقل به اندازه ٢ در ٢ میلی متر/١ بلوک پاتولوژی/

روش اندازه‌گیری

patology

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

7 روز

شناسه ملی

807135

توسط - منتشر شده در: 8 آذر 1402 - تعداد بازدید: 32 -
توسط - منتشر شده در: 8 آذر 1402 - تعداد بازدید: 32 -

ثبت دیدگاه