IRON (Fe)

اسامی مشابه: Fe ، TIBC

شرایط قبل از آزمایش

٧ روز قبل از نمونه گیری از آهن استفاده نشود.

اطلاعات بالینی

تشخیص افتراقی کم خونی به خصوص همرا با هیپوکرومی ویا MCV پایین/درصد اشباع جهت تخمین ذخایر آهن وکم خونی فقر آهن مفیدتر از آهن سرم است/ارزیابی تالاسمی وکم خونی سیدروپلاستیک/ارزیابی هموکروماتوز-ارزیابی مسمومیت و overloadآهن در بیماران دیالیزی یا بیمارانی کهکم خونی وابسته به ترانسفوزیون.

تفسیر

آقایان
بازه سنی : از 1 روز تا 4 روز
63 – 201
بازه سنی : از 5 روز تا 6 ماه
28 – 135
بازه سنی : از 7 ماه تا 1 سال
35 – 155
بازه سنی : از 2 سال تا 12 سال
22 – 135
بازه سنی : از 13 سال تا 25 سال
40 – 155
بازه سنی : از 26 سال تا 40 سال
35 – 168
بازه سنی : از 41 سال تا 150 سال
40 – 120
بانوان
بازه سنی : از 1 روز تا 4 روز
63 – 201
بازه سنی : از 5 روز تا 6 ماه
28 – 135
بازه سنی : از 7 ماه تا 1 سال
35 – 155
بازه سنی : از 2 سال تا 12 سال
22 – 135
بازه سنی : از 13 سال تا 25 سال
37 – 125
بازه سنی : از 26 سال تا 40 سال
23 – 134
بازه سنی : از 41 سال تا 150 سال
39 – 149

نوع نمونه

سرم ، پلاسمای هپارینه

حجم نمونه مورد نیاز

سرم:١ میلی لیتر/پلاسما:٢ میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

فتومتریک

پاسخ‌دهی اضطراری

١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

800500

توسط - منتشر شده در: 6 آذر 1402 - تعداد بازدید: 90 -
توسط - منتشر شده در: 6 آذر 1402 - تعداد بازدید: 90 -

ثبت دیدگاه