Blood Eos Absolute Count

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

بازه سنی : از 0 سال تا 150 سال
40 – 330

نوع نمونه

حجم نمونه مورد نیاز

روش اندازه‌گیری

مشخص نشده

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

802040

توسط - منتشر شده در: 5 آذر 1402 - تعداد بازدید: 120 -
توسط - منتشر شده در: 5 آذر 1402 - تعداد بازدید: 120 -

ثبت دیدگاه