CPK MB

اسامی مشابه: ایزوآنزیم های CK / ایزوفرم های CK-MB/CK

شرایط قبل از آزمایش

جلوگیری از فعالیت های جسمی

اطلاعات بالینی

ایزوآنزیمی است که بیشترین علاقه نسبت به آن وجود دارد چراکه به مقدار زیاد در میوکارد یافت می شود. کاربرد آن در تشخیص AMI. CK-MB بیشتر یا مساوی ng/ml ١٠ برای تشخیص AMI دارای حساسیت ١٠٠ است.

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Probably MI occured, if all the following conditions observed:
CPK total is abnormal.
CPK-MB is more than 24 IU/L.
CPK-MB is between 6-25% of CPK total.

نوع نمونه

سرم ، پلاسمای هپارینه

حجم نمونه مورد نیاز

سرم: ١ میلی لیتر/ پلاسما: ٢ میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

فتومتریک

پاسخ‌دهی اضطراری

1 ساعت پس از ورود نمونه به بخش

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

800570

توسط - منتشر شده در: 22 آبان 1402 - تعداد بازدید: 29 -
توسط - منتشر شده در: 22 آبان 1402 - تعداد بازدید: 29 -

ثبت دیدگاه