SARS-CoV-2 Anti RBD-Total

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
<0.9 Negative
0.9-1.1 Borderline
>1.1 Positive

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه مورد نیاز

1 سی سی

روش اندازه‌گیری

مشخص نشده

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 3 آذر 1402 - تعداد بازدید: 88 -
توسط - منتشر شده در: 3 آذر 1402 - تعداد بازدید: 88 -

ثبت دیدگاه