Ca(Ionized)

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Ionized calcium(ISE) :
Birth up to 1 month : 1.10-1.35
1 month -adult : 1.11-1.30
Ionized calcium (calculation at pH 7.4) :
Birth up to 1 month : 1.10-1.35
1 month -adult : 1.11-1.30

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه مورد نیاز

2 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

مشخص نشده

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 22 آبان 1402 - تعداد بازدید: 116 -
توسط - منتشر شده در: 22 آبان 1402 - تعداد بازدید: 116 -

ثبت دیدگاه