Bartonella Henselae Ab (IgG)

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Bartonella henselae
IgG : <1:128
IgM : <1:20
Bartonella quintana
IgG : <1:128
IgM : <1:20

نوع نمونه

حجم نمونه مورد نیاز

روش اندازه‌گیری

مشخص نشده

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

10 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 128 -
توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 128 -

ثبت دیدگاه