Anti Hu (HuD)

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
0-5 Negative
6-10 Borderline
11-25 Positive
26-50 Positive
51-256 Strang Positive

نوع نمونه

حجم نمونه مورد نیاز

روش اندازه‌گیری

مشخص نشده

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 122 -
توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 122 -

ثبت دیدگاه