Alb Index

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
< 9 : intact BBB
9-12 : Slight impairment
12-20 : Moderate impairment
30-100 : Sever impairment
> 100 : Complete impairment

تفسیر

نوع نمونه

حجم نمونه مورد نیاز

روش اندازه‌گیری

مشخص نشده

پاسخ‌دهی اضطراری

1 روز

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 18 آبان 1402 - تعداد بازدید: 214 -
توسط - منتشر شده در: 18 آبان 1402 - تعداد بازدید: 214 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه